Ethisch charter

INLEIDING

 

“Sinds 2005 begeleidt HR Team, pionier in digitale transformatie, bedrijven uit alle sectoren bij hun transformatie. Tegenwoordig moet elke onderneming haar verantwoordelijkheid opnemen inzake de uitdagingen en veranderingen in onze maatschappij. We willen een maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in de praktijk brengen om te sensibiliseren en al onze collega’s, klanten, dienstverleners en beleggers in beweging te krijgen en zo een actieplan op te stellen voor de maatschappelijke en milieu uitdagingen van onze wereld.

Onze planeet heeft al zijn bronnen opgebruikt en de sociale ongelijkheid neemt nog steeds toe, het is dus cruciaal dat we met concrete, sterke en veeleisende acties reageren. We beseffen dat de CSR een echte hefboom voor prestaties is en ook een middel om ons economisch model te herbekijken. Via CSR willen we onze groep duurzaam laten groeien en die groei integreren in alle delen van onze bedrijfsstrategie.

De ontplooiing van nieuwe CSR-acties, de invoering van goede governance praktijken, een verantwoordelijk personeelsbeleid en de bewustwording van de behoefte aan maatschappelijke innovatie getuigen van de ernst van het engagement van de groep HR Team inzake CSR. In het kader van een voortdurende vooruitgang willen we duurzaam waarde blijven creëren voor alle betrokken partijen.”

 

Laurent Bronzini

Voorzitter en oprichter van de firma HR Team

 

Aangenomen op de bestuursraad van 14/12/2020

 

Voor de firma’s :
– HR Team
– HR Team Consulting
– HR Team Infrastructures – HR Partners
– Enging

 

 

 

ONZE ETHISCHE BEGINSELEN

 

De groep HR Team heeft beslist om een eenvormigheidsprogramma aan te nemen met een aantal ethische principes die het gedrag van alle zakelijke belanghebbende partijen moeten regelen. Deze principes zijn samengevat in ons ethisch charter. Ze zijn onderverdeeld naar verschillende doelstellingen en engagementen. Het is dus van cruciaal belang dat alle belanghebbende partijen van de groep HR Team dagelijks deze principes toepassen en de activa en de middelen van de groep beschermen

 

DUURZAME ONTWIKKELING PROMOTEN MENSENRECHTEN RESPECTEREN

DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN ALLE MEDEWERKERS GARANDEREN

CORRUPTIE EN WITWASSEN VERBIEDEN

EEN DUURZAME EN VERTROUWELIJKE RELATIE OPBOUWEN MET ONZE LEVERANCIERS

INFORMATIE AFDOENDE BEVEILIGEN

 

Onze waarden zoals respect, uitmuntendheid, verantwoordelijkheid en wilskracht zijn de fundamenten van onze onderneming. Daarom engageren de firma HR Team en haar filialen zich voor alle plannen: arbeidsnormen en maatschappelijke verantwoordelijkheden, respect voor het milieu en professionele integriteit.

De firma HR Team en haar filialen willen in het kader van hun activiteiten blijk geven van discipline en vastberadenheid in het uitvoeren van haar acties op gebied van ethisch zakendoen. De firma HR Team en haar filialen engageren zich om de medewerkers en de leveranciers en onderaannemers te sensibiliseren. We dringen aan op eerlijkheid, transparantie en gelijkheid in alle aspecten van onze activiteiten en eisen hetzelfde in onze betrekkingen met al onze professionele gesprekspartners.

 

ZAKELIJKE ETHIEK

De bedrijven van de groep zullen zich inzetten voor een voortdurende verbetering van de doelstelling door jaarlijks een rapport op te stellen over de uitgevoerde acties en de bijhorende indicatoren. De firma HR Team en haar filialen zullen zich inzetten om de volgende acties uit te voeren om verantwoordelijk om te gaan met de ethiek in haar zaken:

 

1 – Informatie afdoende beveiligen: we moeten interne en klantengegevens beschermen en vertrouwelijk behandelen via een systeem met beperkte toegang tot onze interne database.

2 – Anticoncurrentiepraktijken: de groep HR Team zal zich niet unfair gedragen tegenover concurrenten.

3 – Anti-corruptie, afpersing: elk van onze medewerkers verbindt zich ertoe om in het kader van hun relatie met onze klanten geen cadeaus of gunsten te vragen, geven of ontvangen, behalve cadeaus van geringe waarde die deel uitmaken van de courante praktijk van relatiegeschenken.

4 – Witwaspraktijken: de firma verbindt zich ertoe om niet deel te nemen aan het witwassen van geld.

5 – Fraude: al onze medewerkers worden aangespoord om niet deel te nemen aan activiteiten die dienen om openbare of fiscale overheden of derden te misleiden en mogen geen diensten verlenen die afkomstig zijn van gelden van criminele activiteiten.

6 – Belangenconflicten: onze medewerkers mogen acties realiseren noch aanmoedigen die aanleiding geven tot een vermoeden van een conflict tussen de persoonlijke belangen en de professionele belangen van zijn partners.

7 – Billijkheid:

 • de firma verbindt zich ertoe om zich billijk en integer te gedragen tegenover iedereen die betrokken is bij haar activiteiten.
 • onze leveranciers, partners en onderaannemers kansen op succes bieden, in een competitief, open en loyaal kader, maar eveneens in de geest van samenwerking en partnerschap en wederzijds profijt.

   

MILIEU

De groep HR Team engageert zich tot een duurzaam respect voor het milieu en verbindt zich ertoe om haar voetafdruk op het milieu voortdurend te verminderen en haar klanten te helpen om hun milieuverplichtingen na te komen.

 • Ons energieverbruik optimaliseren en onze uitstoot van broeikasgassen maximaal verminderen.
 • De levenscyclus van onze werkinstrumenten verlengen en afval van onze activiteiten minimaliseren.
 • Sensibiliseren en van onze medewerkers promotoren van onze CSR-visie en Green IT maken.

 

ONZE ENGAGEMENTEN EN DOELEN TEGENOVER BELANGHEBBENDE PARTIJEN

 

De Groep HR Team verbindt zich samen met haar belanghebbende partijen tot verantwoordelijk en respectvol gedrag inzake de menselijke persoon en de wetten. De belanghebbende partijen van de groep HR Team moeten op dezelfde wijze informatie inwinnen over de toepasselijke wetten en regels om ze goed na te leven en zich ervan vergewissen dat hun handelingen conform de toepasselijke wetgeving zijn in de regio’s waar ze opereren en tevens conform zijn met de ethische principes en gedragsregels van de groep HR Team. Als de wet verder gaat dan de ethische beginselen van de groep HR team, moet de wet worden nageleefd. In geval van schendingen van de wet en de principes van het charter moeten alle belanghebbende partijen de groep HR Team daarover inlichten via het volgende e-mailadres: signalement@hr-team.net

 

WERKNEMER

Het doel van de groep HR team is naleving van de universele mensenrechten, de conventies van de IAO en de internationale kinderrechtenconventie van de Verenigde Naties.

 • De gezondheid en veiligheid van alle medewerkers garanderen.
 • De medewerkers stabiele arbeidsomstandigheden garanderen, met name wat betreft de arbeidsduur zodat hun gezondheid, veiligheid en morele integriteit gegarandeerd zijn. morale
 • De werknemers vrij recht van vereniging geven op gebied van vertegenwoordiging door organisaties van hun keuze om een vrij beroep te kunnen doen op de sociale dialoog.
 • Beslissingen inzake aanwerving, promotie en opleiding afstemmen op de functie, het professionele profiel, de ervaring en de competentie van mensen.
 • Geen kinderen van minder dan 15 jaar laten werken of in dienst nemen.
 • Respect voor gelijke kansen op gebied van aanwerving, verloning en de diversiteit in de structuur bevorderen.
 • Alle vormen van discriminatie bannen en bestrijden.
 • Respect voor de fundamentele mensenrechten jegens alle externe belanghebbende partijen waarborgen.
 • De regels voor de bescherming van persoonsgegevens of eigen gegevens van de firma en/of de belanghebbende partijen (beter laten) naleven.

 

LEVERANCIERS

Leveranciers en onderaannemers verbinden zich door ondertekening van de “gedragscode”.

 • Een duurzame en vertrouwelijke relatie opbouwen met onze leveranciers en onderaannemers.
 • De voorkeur geven aan duurzame aankopen.
 • Respect voor de geldende sanitaire regels of milieuregels bevorderen.
 • De regels inzake de bescherming van persoonsgegevens doen naleven.
 • De regels ter bestrijding van actieve en passieve corruptie en het witwassen van geld (laten) naleven.
 • Opletten voor faire concurrentie tussen de leveranciers en een transparante selectie.
 • Betalingstermijnen respecteren.
 • De voorkeur geven aan bemiddeling.

KLANTEN

De tevredenheid van onze klanten leidt op termijn tot een langdurige samenwerking en groei.

 • Kwaliteitsvolle prestaties leveren.
 • Beschikbaar zijn om te luisteren en te adviseren.
 • De regels inzake de bescherming van persoonsgegevens naleven.

 

Als je getuige bent van een schending van dit charter, mag je verwijzen naar ons charter in verband met de invoering van een verzamelprocedure voor professionele waarschuwingen https://www.hr-team.net/signalement/